ZAJECIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Główny celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego, jak najlepszego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników, sukcesów na miarę jego możliwości.
Prowadzone podczas zajęć z dzieckiem ćwiczenia  uaktywniają  pracę całego mózgu, aby kształtowanie funkcji opóźnionych było wspomagane przez inne funkcje poznawcze. Tym samym nie ogranicza  się wyłącznie do ćwiczeń w ramach opóźnionych lub zaburzonych funkcji. Ważne jest, aby każde zajęcia zapewniły dzieciom materiał do myślenia i mówienia oraz stworzyły możliwości do ćwiczeń ruchowych oraz pozwoliły na odniesienie sukcesu.
Pomoc dziecku zmagającemu się z trudnościami odbywa się na terenie naszego przedszkola podczas specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także w czasie zajęć ogólnych z wychowawcami grup. Jednakże niezwykle ważna jest praca rodziców/opiekunów/dziadków z dzieckiem w domu po to, by kontynuować pracę specjalistów i dzięki temu zwiększać szanse na uzyskanie jak najlepszych efektów tejże pracy. Wówczas, dzięki wsparciu dorosłych, w przedszkolu i w domu, dziecko otrzyma pomoc, której tak bardzo potrzebuje dla jak najlepszego rozwoju.

ZAJECIA ROZWIJAJACE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

Zajęcia mają na celu kształtowanie u dzieci umiejętności społecznych, poznanie swoich emocji oraz innych osób, nazywanie tych emocji oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, szczególnie tymi, które są dla dziecka trudne, tj. gniew, smutek, strach. Podczas tych zajęć następuje korekta występujących u dzieci zaburzeń w rozwoju społeczno – emocjonalnym poprzez opanowanie i rozwijanie przez nie nowych, bardziej konstruktywnych i społecznie akceptowanych sposobów funkcjonowania, np. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, kształtowanie u dzieci umiejętności społecznych z zakresu relacji dziecko – dziecko, dziecko-dorosły itp.).

DYŻUR PEDAGOGA W PRZEDSZKOLU IM. MISIA USZATKA W KÓRNIKU
W każdy czwartek od godz. 13.30 do godz. 14. 30 dyżuruje w przedszkolu pedagog, diagnosta i terapeuta pedagogiczny – mgr Mirela Pietrzak.
Na konsultacje można umawiać się telefonicznie w sekretariacie.
Szanowni Rodzice,
Pragniemy również poinformować, iż jako publiczna placówka honorujemy opinie i orzeczenia wydane wyłącznie przez Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.