Tematy kompleksowe w m-cu wrześniu:

TYDZIEŃ I: W PRZEDSZKOLU (1.09- 3.09.2021r.)

TYDZIEŃ II: NASZE PRZEDSZKOLE (6.09- 10.09.2021r.)

TYDZIEŃ III: JESTEM BEZPIECZNY (13.09- 17.09.2021r.)

TYDZIEŃ IV: POMOCNA DŁOŃ (20.09- 24.09.2021r.)

TYDZIEŃ V: IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT ( 27.09_- 1.10.2021r.)

TYDZIEŃ I: W PRZEDSZKOLU

CELE OGÓLNE:

– zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem

– poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom

-rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich

– rozwijanie umiejętności pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby

-budzenie postaw zainteresowania drugą osobą

-poznanie sposobów spędzania wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy

-rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy

-doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej wyrazów

– czytanie globalne wyrazów: Polska, Europa

– poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie

-określanie miejsca położenia obiektów wobec siebie i innych

-stosowanie pojęć dotyczących położenia w przestrzeni

-rozwijanie umiejętności dokonywania oceny swoich zachowań w stosunku do przyjętych zasad i norm.

TYDZIEŃ II: NASZE PRZEDSZKOLE

CELE OGÓLNE:

– poznawanie i organizowanie kącików tematycznych

-rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów

-rozbudzanie zainteresowania I ciekawości poznawczej

– przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez kolegów I koleżanki.

-poznanie pracy architekta i urbanisty

– rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej i sylabowej wyrazów z głoskami a, k

-kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi orientacji w przestrzeni

-rozwijanie poczucia bezpieczeństwa wynikającego ze znajomości okolicy i terenu wokół przedszkola

– poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji

-doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni poprzez stosowanie określeń: na, nad, pod, obok, za, po lewej, po prawej itp.

-poznawanie pracowników przedszkola

-nazywanie narzędzi i przyborów codziennego użytku

-rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach

– poznanie zasady działania atramentu sympatycznego

-rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych( rysowanie, wycinanie, łączenie materiałów)

-przeliczanie klocków w dostępnym dla siebie zakresie.

TYDZIEŃ III: JESTEM BEZPIECZNY

CELE OGÓLNE:

– poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach

-rozwijanie kompetencji językowych w trakcie zabaw I wypowiedzi dzieci.

-rozumienie konieczności poruszania się bezpiecznie po oznaczonych przejściach dla pieszych(Zebra)

– budzenie zainteresowania najbliższym otoczeniem

-przypomnienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i innych sytuacjach

-doskonalenie umiejętności wyodrębniania samogłoski o w nagłosie

-rozwijanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się pędzlem i farbami

– rozwijanie umiejętności współpracy w zespole

-dostrzeganie regularności

-konstruowanie rytmów 2, -3 elementowych

-poznanie układów figur geometrycznych

-utrwalenie nazw figur geometrycznych

– kształtowanie pamięci wzrokowej i słuchowej

-zapoznanie ze słowami i melodią piosenki ,,Bezpieczeństwo to jest przecież bardzo ważna sprawa.,,

-poznanie pracy policjanta

-rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów

-wdrażanie do odnoszenia się z szacunkiem do funkcjonariuszy policji

-poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych

-poznawanie właściwości płynów podczas wykonywania eksperymentu

-kształtowanie umiejętności odtwarzania wyglądu ulicy w pracy przestrzennej

TYDZIEŃ IV: POMOCNA DŁOŃ

CELE OGÓLNE:

-rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym

-kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi

-poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi

-rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej wyrazów( głoska a w nagłosie)

-rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej jako przygotowanie do czytania

– poznanie numerów alarmowych 112, 999, 998, 997

-kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

– wdrażanie do prawidłowego przeliczania

– kształtowanie umiejętności przeprowadzania rozmowy w celu wezwania pomocy

-poznanie specyfiki pracy strażaka, sprzętu ratowniczego itp.

-rozwijanie umiejętności właściwego reagowania i postępowania w różnych sytuacjach życiowych

-poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania doświadczeń chemicznych itp.

TYDZIEŃ V: IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT.

CELE OGÓLNE:

– dostrzeganie i nazywanie piękna w najbliższym otoczeniu

-uwrażliwienie na piękno jako wartość subiektywną, indywidualną

– poznanie sposobów spędzania wolnego czasu

-kształtowanie słuchu fonematycznego i spostrzegawczości słuchowej

-budowanie pozytywnej więzi z najbliższymi

-poszerzanie wiedzy na temat gatunków drzew

-doskonalenie umiejętności przeliczania elementów, zbiorów.

-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej., słuchowej

-współdziałanie w zespole

-uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody oraz zmiany zachodzące w różnych porach roku

– poznanie słów i melodii piosenki, śpiewanie jej

-rozpoznawanie wybranych gatunków drzew

-rozwijanie poczucia rytmu

-ćwiczenie pamięci i uwagi

-dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie- kolory jesieni.

-poznanie symboliki wybranych roślin

-zwracanie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie posługiwania się nożyczkami i innymi przyborami.

DNI NIETYPOWE, UROCZYSTOŚCI OBCHODZONE W MIESIĄCU WRZEŚNIU.

15 września- ,,Dzień kropki,,

16 września- ,,Sprzątanie Świata,,

20 września- ,, Dzień Przedszkolaka,,

22 września: ,,Pierwszy Dzień Jesieni,,

30- września- Dzień Chłopca.

WARTOŚCI KSZTAŁTOWANE W MIESIĄCU WRZEŚNIU: KOLEŻEŃSKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO.