Tydzień I: (30.05.2022- 3.06.2022r.) Lato- czas zabawy.

Cele ogólne:

1. Poznawanie praw dziecka oraz sposobów uzyskania pomocy;

2. Poznanie wartości akceptacji;

3. Poznawanie i dostrzeganie korzyści posiadania przyjaciół pochodzących z różnych stron świata;

4. Poznawanie zwyczajów rówieśników z różnych stron świata;

5. Budzenie poczucia zaufania do drugiej osoby, pokonywanie lęków;

6. Doskonalenie umiejętności komunikowania się i odkrywania siebie;

7. Uświadamianie potrzeby akceptacji drugiej osoby taką, jaka jest , z jej wyglądem, zaletami i wadami.

8. Rozwijanie umiejętności współpracy: uświadamianie, że działając samemu, często można niewiele zrobić;

9. Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprzez tworzenie ciągu dalszego opowiadania;

10. Rozwijanie orientacji w przestrzeni;

11. Wyrabianie umiejętności posługiwania się nominałami pieniędzy 1zł, 2 zł, 5xł, 10 zł;

12. Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji;

13. Doskonalenie umiejętności przeliczania;

14. Rozwijanie sprawności manualnej ( np. wydzieranie dowolnych kształtów, kreślenie linii falistych w różnych kierunkach).

15. Doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej;

16. Zapamiętywanie i wykonywanie poleceń złożonych.

Tydzień II: ( 6.06.2022r- 10.06.2022r.) Kolorowe lato.

Cele ogólne:

1. Doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji na podstawie zmian w przyrodzie;

2. Rozpoznawanie i nazywanie środowiska naturalnego- łąki oraz jej fauny i flory.

3. Poznawanie warunków życia wybranych zwierząt że środowiska wodnego;

4. Rozwijanie umiejętności okazywania sobie wzajemnej życzliwości i akceptowania innych;

5. Kształtowanie wartości akceptacji siebie takim, jakim się jest , na podstawie zachowania bohaterów tekstów litersckich ;

6. Kształtowanie logicznego myślenia w trakcie rozwiązywania zagadek i zadań matematycznych;

7. Rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.

8. Doskonalenie umiejętności przeliczania w sytuacjach codziennych.;

9. Podnoszenie umiejętności przeliczania, doliczania:, odliczania i ustalania wyniku w zakresie 10;

.10. Kształtowanie właściwych postaw dotyczących bezpieczeństwa;

11. Doskonalenie wypowiedzi poprzez tworzenie rymowanek;

12. Poznanie formy porozumiewania się, czyli co to jest wywiad?

13. Ćwiczenia grafomotoryczne- rozwija-

nie percepcji wzrokowo- słuchowo- ruchowej;

14. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz właściwej postawy ciała;

15. Doskonalenie umiejętności obserwacji różnych zjawisk i wyciągania wniosków.

Tydzień III: (13.06.2022- 17.06.2022r.) Żegnamy przedszkole.

Cele ogólne:

1. Rozwijanie umiejętności organizowania i porządkowania wiadomości;

2. Wyjaśnienie pojęcia wypoczynek; poznawanie sposobów aktywnego i biernego wypoczywania;

3. Poznawanie krajobrazu górskiego, w tym fauny i flory, na ilustracjach i filmach poglądowych;

4. Uwrażliwianie na zasady bezpieczeństwa podczas zwiedzania terenów górskich;

5. Poznawanie środowiska I krajobrazu związanego z jeziorami;

6. Poznawanie krajobrazu morskiego oraz sposobu spędzania czasu wolnego nad morzem.

7. Poznanie środowiska rzeki;

8. Globalne czytanie wyrazów zbudowanych z poznanych liter;

9. Poszerzanie wiedzy na temat skutków zanieczyszczania środowiska i konsekwencji tych działań dla zdrowia;

10. Doskonalenie umiejętności dokonywania operacji matematycznych oraz ustalania wyniku w zakresie 10.

11. Doskonalenie umiejętności mierzenia objętości płynów.;

12. Obserwowanie zjawisk rozpuszczania się, tonięcia lub utrzymywania na powierzchni wody różnych przedmiotów w różnych roztworach;

13. Rozwijanie orientacji w przestrzeni i sprawności fizycznej w trakcie zabaw i ćwiczeń;

14. Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej wyrazów;

15. Dostrzeganie humoru i przenośni w znanych powiedzeniach;

16. Wyrabianie estetyki i precyzji podczas wykonywania prac plastyczno- konstrukcyjnych.