Tematy kompleksowe w miesiącu wrześniu:

I Tydzień- W przedszkolu

II Tydzień- Nasze przedszkole

III Tydzień- Jestem bezpieczny

IV Tydzień- Pomocna dłoń.

Wartości jakim poświęcimy uwagę w tym miesiącu to: dobre maniery i odwaga.

Cele ogólne:

-wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga.

-poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w sytuacjach trudnych, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobry, przeciwstawianie się złu.

-utrwalenie podstawowych zasad zachowania w grupie

– nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności

-nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu:

-poznanie zawodów w otoczeniu dziecka ( pracownicy przedszkola)

-poznanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa ( policjant, ratownik, strażak)

-rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie

– kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób

-posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane na osi ciała: prawa, lewą, w prawo, w lewi, nad, pod, przed, za, między

-kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca

– rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych

-rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów( czytanie globalne)

-rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych( rozpoznawanie I różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu( analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek a, o, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie

– wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy utrwalenie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem.

-kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów.

-kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.