Tematy kompleksowe przerabiane w miesiącu styczniu to: Tydzień I: Płynie czas, Tydzień II: Młodsi i starsi, Tydzień III: Sport to zdrowie, Tydzień IV: Dbam o zdrowie.

Utrwalane wartości: pomoc i uczciwość.

Poznane litery: z Z, b B, n N, s S

Cele ogólne:

-rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postępowania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów.

-rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. bilion, monety, hartowanie, morsowanie; stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat;

-rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, samodzielne odczytywanie krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych ;

-stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np: narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, sanki, łyżwy;

-kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi z uwzględnieniem osób starszych, wzmocnienie więzi rodzinnych;

-uświadomienie następstwa dni tygodnia, miesięcy, posługiwanie się pojęciami: wczoraj, dziś, jutro, nazwami dni tygodnia, miesięcy, poznanie sposobów mierzenia czasu, zabawy zegarem- odczytywanie pełnych godzin, dodawanie I odejmowanie na konkretach, zbiorach zastępczych;

-kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;

-zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia.