W miesiącu lutym „Przyjazne Misie” będą realizowały takie tematy:

  1. „Sport to zdrowie”
  2. „Dbam o zdrowie”
  3. „Siły przyrody”
  4. „Wielka wyprawa”

W ramach tych tematów dzieci będą poznawać takie wartości jak uczciwość oraz  ochrona przyrody.

Będziemy realizowane następujące cele ogólne:

  • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. bilon, monety, hartowanie, morsowanie; stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu,
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy
  • wprowadzanie liter  n, N, s, S, r, R, g,G i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
  • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp.
  • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 7; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych
  •  odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp., wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segre­gacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą);