TEMATY KOMPLEKSOWE:

III tydzień (13.02.2023 r- 17.02.2023r.) SIŁY PRZYRODY.

IV tydzień (20.02.2023r.- 24.02.2023r.)

CZTERY ŻYWIOŁY.

Cele ogólne:

-rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szacunek, odkrywanie, pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady oraz inne pojęcia, np.żywioły, wulkan, halit, ametyst: stwarzanie okazji do posługiwania się nimi podczas wypowiedzi;

-rozwijanie pamięci słuchowej dzieci przez pamięciowe opanowanie wierszy, tekstów piosenek;

-kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat;

-rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno- obrazkowych;

-stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np.papier, szkło, plastik, bio, Etna, wulkan, ława, krater, erupcja itp. oraz wprowadzanie liter R, R oraz G, g, czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno- obrazkowych;

-kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich, jak szacunek do ludzi, środowiska przyrodniczego , itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza , chęć poznawania nowych zjawisk, wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska ( segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą);

-rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności;

-uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami, np.respektowanie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z zapałek, zapalniczek itp;

-doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania I odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; posługiwanie się nazwami dni tygodnia, miesięcy i nazwami kierunków;

-stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;

-rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowej piosenki

,,Cztery żywioły „, zwrócenie uwagi na ładny, melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci, stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;

-rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania, kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń.