Cele ogólne:

-poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historią powstania, sławne postacie;

-wzbogacenie słownika dziecka o pojęcia : ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;

– budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętności przyjmowania odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego , budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych;

-budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością- poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, gminy, pracy prezydenta, burmistrza, wójta, sołtysa, obejrzenie siedziby władz miejskich lub gminnych; poznanie ciekawych, charakterystycznych miejsc;

-poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp.

– rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowanie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania.;

-rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; wprowadzenie pojęcia wyobraźnia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, poprawnego formułowania wypowiedzi, stosowania przymiotników, spójników i przyimków, poprawnych form fldksyjnych; budowanie wypowiedzi poprawnej stylistycznie;

-przygotowanie do czytania poprzez doskonalenie słuchu fonematycznego- doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty codziennego użytku: analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U: zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.

– zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów , piosenek w j.angielskim;

-rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, prostych piosenek, prostych rymowanek w j.polskim i angielskim;

-rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce ; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =, posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji;

-rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci- wprowadzenie tańca kaszubskiego,,Szewc” i piosenki,, Nam jesień niestraszna”, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijania poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny , uwrażliwienie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;

– rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie, i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów;

– rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami;

-rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez wprowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji

-rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości- odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężenie nieśmiałości orzez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;

-rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia, postaw twórczych, wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samodzielnie wykonanego zadania.

PROJEKT REALIZOWANY W GRUPIE:

Tydzień I i II:

POLSKA- MÓJ KRAJ, MOJA OJCZYZNA.

Tydzień III: Moje hobby.

Tydzień IV: Ulubione zajęcia.

REALIZOWANE WARTOŚCI:

patriotyzm i wyobraźnia.