Czy twoje dziecko ma problemy z utrzymaniem uwagi nad wykonywaną pracą i robi bezmyślne błędy?Ma tendencję do nieodpowiedniego zachowania, np.nieczekania na swoją kolej?Traci kontrolę nad emocjami?Bywa agresywne? Jest rozkojarzone, często coś gubi, zapomina o codziennych czynnościach?Być może, przyczyną tych problemów jest AAD( attention deficyt disorder- zespół deficytu uwagi) bądź ADHD ( attention deficyt hyperactivity disorder, czyli AAD z nadaktywnością- zespół nadpobudliwości psychoruchowej).Niestety bardzo często rodzice, a nawet odpowiednie instytucje nie potrafią zdiagnozować problemu, a także podjąć skutecznej terapii. Dzieje się tak , ponieważ przyczyna powstania AAD i ADHD nie jest znana, poza wskazaniem jej podłoża genetycznego.

Na szczęście nie pozostajemy zupełnie bezradni wobec problemów z nadpobudliwością i zaburzeniami koncentracji uwagi naszych dzieci. Na wiele pytań w tym zakresie odpowiada nie lekarz, lecz inżynier- dyslektyk: Ronald D.Davis, autor bestsellerowych książek:,, Dar dysleksji,, oraz ,, Dar uczenia się,,.

Davis, sam będąc dyslektykiem , dzięki gruntownej obserwacji własnych odczuć i zachowań, zdiagnozował przyczynę zaburzeń uczenia się i koncentracji , czyli dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii i nadpobudliwości. Swoje wnioski następnie wykorzystywał do opracowania metody, która koryguje problemy związane z dysleksją, stosowane

w Davis Dyslexia Correction Centertel, a jej skuteczność sięga 95%.

Davis stosuje dla określenia tych wszystkich problemów uogólniony termin,, dysleksja,, ponieważ, wg.jego teorii, wypływają one z jednego źródła. Nie oznacza to jednak oczywiście, że te objawy występują jednocześnie u wszystkich dyslektyków. Wg.

Davisa przyczyna zaburzeń uczenia się i koncentracji, czyli dysleksji, tkwi w specyficznym , tzw. niewerbalnym systemie myślenia, jakim dyslektycy się posługują, oraz wynikającej z niego umiejętności wprawiania się w stan dezorientacji.

ŚWIAT WIRTUALNY A NADPOBUDLIWOŚĆ.

Dyslektycy mający problem z czytaniem doświadczają krótkotrwałych stanów dezorientacji. U osób cierpiących na nadpobudliwości i problemy z ķoncentracją, a także dyskalkulii i dysgrafii, dezorientacja ma nieco inny charakter.

Występuje ona jedynie w okresie wczesnodziecięcym ,ale ma znaczący wpływ na postrzeganie otoczenia w okresie późniejszym. Osoby myślące obrazami wprawiają się w stan długotrwałej dezorientacji, najczęściej dla rozrywki. Stan ten to nic innego, jak przenoszenie się w świat marzeń i fantazji. Dziecko odkrywa możliwości fascynującej zabawy w stworzonym przez siebie świecie i może to robić już w okresie niemowlęcym.

Dziecko, które spędza dużo czasu w świecie wyobraźni , funkcjonuje wymiennie w dwóch rzeczywistościach. W ten sposób doświadczenia, które zdobywa, pochodzą w dużej części ze świata wirtualnego, w którym istnieje konsekwencja, następstwo czy czas. To dziecko dyktuje reguły gry.

Nie ma możliwości przyswojenia sobie, czy też w ogóle poznania, pewnych pojęć, których niezrozumienie przysparza mu ogromnych problemów w realnym życiu.

Takimi pojęciami są: zmiana, przyczyna, efekt, przed, po, czas, następstwo, porządek, nieporządek, które nie mają znaczenia w świecie wirtualnym. Zaburzeniu ulega także obraz własnego ,, ja,, i zdolność postrzegania siebie w odniesieniu do innych osób. Chodzi tu o uświadomienie sobie potrzeb innych ludzi, ich uczuć, pragnień czy praw. Należy pamiętać, że tworzenie alternatywnej rzeczywistości zaburza postrzeganie realnego otoczenia, a co za tym idzie prowadzi do wytwarzania nierzeczywistego obrazu świata.

Zachowanie dzieci z AAD czy ADHD, wynika właśnie z niezrozumienia wymienionych pojęć oraz zaburzonego obrazu siebie w stosunku do innych ludzi.Np.dziecko z problemem deficytu uwagi nie zrozumie polecenia nauczyciela, że musi czekać na swoją kolej, bo w jego umyśle nie funkcjonują pojęcia takie jak: ,, czekać,, czy,,kolej,,, związane z pojęciem czasu i następstwa.

BRAK UWAGI CZY JEJ NADMIAR

Przyczyną nadaktywności dzieci z ADHD jest najczęściej nuda, ale może też nią być ciekawość, poczucie lęku czy zagubienia.

I te stany powodują wprawianie się dziecka w stan dezorientacji- nuda powoduje ucieczkę w świat wirtualny, ciekawość- konieczność natychmiastowego zbadania np.dziwnego odgłosu na zewnątrz klasy.Osoby cierpiące na nadpobudliwości oraz brak koncentracji są bowiem bardzo wrażliwe na to, co dzieje się w ich otoczeniu. Zachowania takie są klasyfikowane jako deficyt uwagi.Jednak wg. Davisa nie jest to brak uwagi, lecz jej niewłaściwe ukierunkowanie, czy też ruchomość uwagi. Bowiem dziecko z AAD w rzeczywistości cierpi nie na brak uwagi, lecz na jej nadmiar, który musi rozładować na całe otoczenie.Jest także odwrotna strona niewłaściwego ukierunkowania uwagi, obserwowana przez wielu rodziców dzieci z ADD: dziecko potrafi tak silnie skoncentrować się na pochłaniającej jego uwagę czynności, np.na grze komputerowej, że nie docierają do niego żadne sygnały ze świata zewnętrznego.

CZAS I RÓWNOWAGA

Są jeszcze dwa elementy, które dopełniają przyczyny braku koncentracji i nadpobudliwości. Jeden to zaburzenie poczucia czasu, drugi zaburzenie poczucia równowagi i ruchu. Osoba z nadpobudliwością psychoruchową doświadcza zjawiska, nazwanego przez Davisa ,, przyspieszeniem zegara wewnętrznego,,. Oznacza to, że osoba nadaktywna ma poczucie, że czas wewnątrz niej płynie szybciej, a to powoduje, że wg. niej czas w świecie zewnętrznym płynie zbyt wolno. Osoba taka ma więc wrażenie, że ma więcej czasu niż inni ludzie i ten dodatkowy czas wypełnia większą aktywnością. Zaburzenie poczucia równowagi i ruchu ma związek ze stanem dezorientacji. Kiedy pojawia się dezorientacja, równowaga zostaje zachwiana: jeżeli siedzimy to mamy wrażenie, że się poruszamy,; jeśli się poruszamy, wydaje się, że siedzimy w miejscu lub poruszamy się szybciej lub wolniej niż w rzeczywistości. Istnieje bardzo prosty sposób, jak temu zaradzić: należy wykonać czynność przeciwną. Czyli w stanie dezorientacji, osoba jest stymulowana do wykonywania bezustannych ruchów. Stąd bierze się przyczyna hiperaktywności.

Zdiagnozowanie przyczyn powstawania zaburzeń koncentracji uwagi i nadaktywnością, podobnie jak przyczyn innych rodzajów dysleksji, pozwoliło Davisowi na opracowanie niezwykle skutecznych, a jednocześnie bardzo prostych metod terapii. Metody te, polegające na opanowaniu umiejętności przywracania orientacji, czy na przywróceniu odpowiedniego poczucia czasu i równowagi pozwalają osobom z problemem braku koncentracji i nadpobudliwością na ujarzmienie wypływających z dysleksji problemów i prowadzenie normalnego życia.A przy tym, zachowane zostają wszystkie ,, dary ,,płynące z faktu bycia dyslektykiem.

źródło: ,, Dar dysleksji,,Ronald D.Davis.